شرح وظایف بهداشت حرفه ای

شــرح وظایـــف

1-تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو با استراتژی وخط مشی بیمارستان

2-اقدام به منظور فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل

3-تهیه و گرد آوری مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان

4-تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی

5-برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و تهیه گزارش

6-نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران والزام دررعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای به ویژه تهیه وسایل حفاظت فردی و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری.

7-تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها .

8-تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پی گیری و اجرا.

9-برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه

10-انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طروق مختلف و مورد نیاز.

11-اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان

12-همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان

13-برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای

14-اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی ( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست.

15-همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی

16-برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین.

17-اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش

18-همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)

19-تهیه و تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده و پوسترهای اطلاع رسانی وآموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان .

20-تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحدمربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی

21-رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت

22-جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذی صلاح.

23-همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد و عضو کمیته های فوق.

24-برنامه ریزی واقدام به منظوربه روزرسانی اطلاعات ودستورالعملهای و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها واقدام جهت بازنگری آن ها .

25-برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه ها ی اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریهاو حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها (اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و....)

26-برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، برنامه بهداشت پرتوها (شناسائی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات پرتوهای زیان آور در کلیه محیطهای کاری و تهیه روشهای اجرائی مراقبت از کارکنان در معرض)، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.

27-انجام سایرامور محوله که توسط مافوق ارجاع می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/22
تعداد بازدید:
34
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal