شرح وظایف واحد اعتبار بخشی

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان کوثر

1) همکاری در مدیریت فرآیندهای اصلی بیمارستان با صاحبان آنها

· شناسایی فرآیندهای اصلی با مشارکت صاحبان فرآیند

· تهیه شناسنامه و فلوچارت هرفرایند با مشارکت صاحبان فرآیند

· معرفی فرآیندهای اصلی شناسایی شده در جلسه تیم مدیریت اجرایی

· ایجاد دسترسی کارکنان به فایل الکترونیک فرآیندهای اصلی ابلاغ شده با همکاری مدیریت ICT

· مشارکت در افزایش آگاهی کارکنان از فرآیندهای اصلی مرتبط با بخش / واحد

· تعیین شاخص های سنجش فرآیندهای اصلی با مشارکت مسئولان / سرپرستاران بخش ها و واحدها

· نظارت بر اندازه گیری و نظارت بر تحلیل شاخص های فرآیندی تعیین شده در بازه زمانی معین

· ارائه گزارش تحلیل مسئولین شاخص ها به تیم اجرایی

· کسب اطمینان از تدوین و انجام برنامه بهبود کیفیت پیشنهادی توسط صاحبان فرآیند

· نظارت بر اجرای برنامه بهبود و اثربخشی آنها

2) همکاری با واحد طرح و برنامه جهت مدیریت شاخص های برنامه های عملیاتی

· شرکت در برنامه پایش و نظارت بر روند پایش برنامه های عملیاتی بصورت فصلی

· نظارت بر تهیه گزارش و تحلیل شاخص های برنامه ای و در صورت لزوم پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه در کمیته پایش و سنجش و یا تیم اجرایی

3) مدیریت شاخص های عملکردی بالینی و غیر بالینی

· تدوین یا بازنگری شاخص های عملکردی بالینی و غیر بالینی با مشارکت مسئولین بخش ها و واحدها

· پیشنهاد شاخص های عملکردی بالینی / غیر بالینی تدوین شده با رعایت اولویت بندی به همراه تعیین مسئول اندازه گیری هر شاخص به تیم اجرایی

· همکاری با ریاست بیمارستان جهت ابلاغ شاخص های عملکردی بالینی / غیربالینی به تمام بخش ها و واحدها

· همکاری با ریاست بیمارستان جهت ابلاغ احکام مسئولین شاخص ها

· نظارت بر جمع آوری و گزارش نتایج اندازه گیری هر شاخص توسط مسئول اندازه گیری آن

· پی گیری گزارش نتایج شاخص ها ازمسئولین آنها بصورت ماهیانه

· ارائه نتایج شاخص ها در کمیته پایش و سنجش بصورت ماهیانه

· نظارت بر اجرای صحیح اقدامات اصلاحی / برنامه بهبود کیفیت ابلاغ شده از سوی تیم مدیریت اجرایی در مورد شاخص هایی که نتایج آنها در محدوده هشدار یا بحرانی قرار دارند با مشارکت مسئولین شاخص ها

· نظارت برجمع آوری صحیح شاخص های ایمنی بیمار توسط مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

· گزارش تحلیل نتایج شاخص های ایمنی در کمیته پایش و سنجش کیفیت /تیم اجرایی با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

4) کمک به شناسایی مشکلات جاری و فرصت های بهبود

· کمک به مسئولین بخش ها و واحدها و الویت بندی مشکلات جاری و فرصت های بهبود

· ممیزی اجرای فرآیند شناسایی مشکلات و فرصت های قابل بهبود بخش ها و واحدها هر 6 ماه یکبار

5) تدوین برنامه بهبود کیفیت

· تدوین برنامه بهبود کیفیت پیشنهادی بخش ها / واحدها با همکاری مسئولین بخش ها و واحدها

· طرح برنامه پیشنهادی در تیم اجرایی جهت تصویب و تامین منابع مورد نیاز

· همکاری با ریاست جهت ابلاغ برنامه بهبود به بخش ها و واحدها پس از تائید

· نظارت بر اجرا و پیشرفت برنامه بهبود ابلاغ شده

· گزارش نتایج پیشرفت برنامه به تیم اجرایی

6) مدیریت مستندات اعتباربخشی

· یکسان سازی فرمت مستندات اعتباربخشی

· مشارکت در کارگروه های بازنگری مستندات

· تائید مستندات بازنگری شده

· همکاری در ابلاغ مستندات توسط ریاست

· تهیه فایل الکترونیکی مستندات و در دسترس کارکنان قرار دادن آنها با همکاری ICT


7) خودارزیابی بخش ها و واحدها

· به روز رسانی چک لیست های کاغذی و الکترونیکی خودارزیابی

· ابلاغ برنامه خودارزیابی بخش ها و واحدها

· نظارت بر انجام نتایج خودارزیابی بخش ها و واحدها

· جمع آوری و بررسی نتایج خودارزیابی بخش ها و واحدها

· ارائه گزارش تحلیلی نتایج خودارزیابی بخش ها و واحدها به تیم اجرایی

· همکاری با مسئولین بخش ها و واحدها جهت تهیه اقدام اصلاحی /برنامه بهبود کیفیت

· تصویب اقدام اصلاحی / برنامه بهبود در تیم اجرایی

· ابلاغ برنامه های بهبود به بخش ها و واحدها توسط ریاست

· تهیه فایل الکترونیکی مستندات خودارزیابی بخش ها / واحدها

8) ممیزی داخلی

· تشکیل تیم ممیزی داخلی

· برگزاری جلسات آموزش و توانمندسازی و هماهنگی ارزیابان داخلی

· تدوین جدول زمانبندی ممیزی و ابلاغ توسط ریاست محترم

· مشارکت و هدایت تیم جهت انجام ممیزی داخلی

· جمع آوری و بررسی نتایج ممیزی

· تهیه فایل اکسل نتایج ممیزی

· رتبه بندی و تعیین بخش ها و واحدهای برتر

· ارائه گزارش تحلیلی ممیزی به تیم اجرایی

· ارائه اقدامات اصلاحی / برنامه بهبود به تیم اجرایی و پیشنهاد تشویق بخش ها و واحدهای برتر

· پیگیری اجرای برنامه های بهبود

· تهیه فایل الکترونیکی تمامی مستندات ممیزی جهت آرشیو

· ثبت نتایج ممیزی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت در صورت ابلاغ وزارت

9) توانمندسازی کارشناسان بهبود

· درخواست برگزاری کلاس، دوره ، کارگاه های آموزشی مرتبط با اعتباربخشی از معاونت آموزش و در صورت برگزاری شرکت در جلسات

· ارائه کنفرانس های درون بخشی توسط کارشناسان

· برگزاری جلسات مداوم باریاست محترم بیمارستان

· بررسی متون و سرچ های اینترنتی جهت توانمندسازی و بالا بردن سطح دانش

10) توانمندسازی کارکنان بیمارستان در زمینه مباحث اعتباربخشی

· برگزاری کلاس های زیرساخت های اعتباربخشی ، شاخص ها ، فرآیندها ، ممیزی، Focus PDCA- ... با همکاری معاونت آموزش

· تشکیل کارگروه های سنجه خوانی استانداردهای اعتباربخشی

11) هدایت و مدیریت آماده سازی بیمارستان جهت ارزیابی های دوره ای خارجی

12) مدیریت تورها و بازدید های اعتباربخشی سایر مراکز از بیمارستان و بالعکس

· پاسخ به نامه های درخواستی

· ارجاع نامه به حفاظت جهت تائید

· تعیین زمان تقریبی جهت بازدید پس از تائید حفاظت

· هماهنگی با بیمارستان یا مراکز مربوطه

· هماهنگ نمودن تیم جهت آماده گی در روز بازدید

· هماهنگی با دفتر بیمارستان جهت پشتیبانی و پذیرایی از مهمان ها

13) شرکت فعال در کمیته ها ، کارگروه ها و جلسات

· جمع آوری خطاهای پزشکی تایید شده درکمیته های مختلف با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

· استفاده از سوابق خطاهای پزشکی به عنوان تجربه و اطلاع رسانی به کارکنان با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

· برنامه ریزی برای به اشتراک گذاری علل خطاهای پزشکی رخ داده ازطریق اطلاع رسانی موثر به کارکنان مرتبط با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

14) بازدیدهای روزانه و یا دوره ای از بخش ها و واحدهای مربوطه و برگزاری جلسات درون دپارتمان یا بخش برحسب موضوع

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/15
تعداد بازدید:
41
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal