نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی بالامنوی بالا
بیمارستان کوثر
واحدهای پاراکلینیک
واحدهای درمانی
خدمات
Collapse منو نقشه سایتمنو نقشه سایت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آیین نامه ها و دستورالعمل ها
کتابچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان کوثر</span>بیمارستان کوثر
Collapse امور اداری بیمارستانامور اداری بیمارستان
معرفی اموراداری
مسئول امور اداری
شرح وظایف امور اداری
Collapse واحد اعتبار بخشیواحد اعتبار بخشی
معرفی مسئول واحد اعتبار بخشی
شرح وظایف واحد اعتبار بخشی
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
کمیته پایش و سنجش کیفیت
اعضای کمیته اخلاق پزشکی
اعضای کمیته فناوری اطلاعات
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
کمیته مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج
کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن، ترویج تغذیه با شیر مادر
رسالت و چشم انداز
سیاست های اصلی بیمارستان
معرفی واحد اعتبار بخشی
Collapse واحد فناوری اطلاعاتواحد فناوری اطلاعات
معرفی واحد
شرح وظایف
مسئول واحد
Collapse واحد مدارک پزشکیواحد مدارک پزشکی
معرفی مسئول واحد مدارک پزشکی
معرفی واحدمدارک پزشکی
شرح وظایف مدارک پزشکی
Collapse واحدتاسیسات واحدتاسیسات
مسئول واحد تاسیسات
معرفی واحدتاسیسات
شرح وظایف تاسیسات
Collapse مدیر داخلیمدیر داخلی
معرفی واحد مدیر داخلی
معرفی مدیر داخلی
شرح وظایف مدیر داخلی
Collapse واحد درآمدواحد درآمد
معرفی مسئول واحد درآمد
شرح وظایف واحد درآمد
Collapse واحدریاستواحدریاست
معرفی مسئول واحد ریاست
شرح وظایف واحد ریاست
رزومه رئیس بیمارستان
Collapse مدیر پرستاریمدیر پرستاری
معرفی مسئول واحد مترون
شرح وظایف واحد مترون
Collapse سوپر وایزر آموزشیسوپر وایزر آموزشی
معرفی مسئول واحد سوپر وایزر آموزشی
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
پمفلت های آموزشی
مسئولین واحد ها
امور داروئی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای درمانی بیمارستان کوثر</span>واحدهای درمانی بیمارستان کوثر
Collapse اورژانس بیمارستاناورژانس بیمارستان
معرفی اورژانس
معرفی مسئول اورژانس
شرح وظایف اورژانس
Collapse بخش داخلی بیمارستانبخش داخلی بیمارستان
معرفی بخش داخلی
معرفی مسئول بخش داخلی
شرح وظایف بخش داخلی
فرآیند ترخیص بیمار
Collapse بخش اطفال بیمارستانبخش اطفال بیمارستان
معرفی بخش اطفال
معرفی مسئول بخش اطفال
شرح وظایف بخش اطفال
فرایند ترخیص بیمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش دیالیز</span>بخش دیالیز
معرفی بخش دیالیز
معرفی مسئول بخش دیالیز
شرح وظایف بخش دیالیز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات زایمانی</span>تسهیلات زایمانی
معرفی تسهیلات زایمانی
معرفی مسئول تسهیلات زایمانی
شرح وظایف تسهیلات زایمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای دریافت خدمات سایت</span>راهنمای دریافت خدمات سایت
ارتباط با ما
دفترچه تلفن سایت
بیشتر بدانیم
چارت سازمانی
فرآیند ترخیص بیماردر بیمارستان کوثر
آرشیو اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای پاراکلینیک بیمارستان کوثر زیرکوه</span>واحدهای پاراکلینیک بیمارستان کوثر زیرکوه
Collapse رادیولوژی بیمارستان کوثررادیولوژی بیمارستان کوثر
معرفی مسئول رادیولوژی
معرفی واحد رادیولوژی
شرح وظایف واحد رادیولوژی
Collapse آزمایشگاه بیمارستان کوثرآزمایشگاه بیمارستان کوثر
مسئول واحد آزمایشگاه
معرفی واحد آزمایشگاه
شرح وظایف واحد آزمایشگاه
درمانگاه تخصصی بیمارستان کوثر
ارتباط باما
انتقادات وپیشنهادات
Collapse واحد های بهداشتی بیمارستان کوثرواحد های بهداشتی بیمارستان کوثر
Collapse واحد بهداشت محیط واحد بهداشت محیط
شرح وظایف واحد بهداشت محیط
معرفی مسئول واحد بهداشت محیط
معرفی واحدبهداشت محیط
Collapse واحد بهداشت حرفه ایواحد بهداشت حرفه ای
معرفی مسئول واحد بهداشت حرفه ای
معرفی واحد بهداشت حرفه ای
شرح وظایف بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک های مفید</span>لینک های مفید
معاونت درمانكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal